Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych

na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie.

           Dyrektor Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie uprzejmie informuje, że w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci z Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie (publikacja   z dnia 3 czerwca 2020 r. ) wpłynęło 8 ofert:

 1. ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Opatów – 1.07-14.07.20 r.  cena: 16660,00 zł;
 2. Tour&Travel Poland s.c. – 12-25.07.2020 r. cena: 1360,00 zł za 1 uczestnika;
 3. Sportfun Michał Ważyk Rumia -14 dni, cena: 2700,00 zł za 1 uczestnika;
 4. Magdalena Siśkiewicz New Challenge Kraków – 14 dni, cena: 28798,00 zł
 5. Ośrodek Wypoczynkowy„Sabat” w Dzierżoniowie- 1.07 – 19.07.20, cena: 18810,00zł
 6. Maciej Putaj Lech 93 FHU Kraków – 14 dni, cena: 27440,00zł
 7. Sun & More Szczecin – 8-21.07.20 – cena:31500,00 zł
 8. WŁÓCZYKIJ  Sebastian Cienkosz Kraków – 14 dni, cena: 26584,00 zł

           Dnia 25 czerwca 2020r. o godz.17  Komisja w składzie : Beata Galanty – Kozłowska – dyrektor placówki, dokonała otwarcia ofert i wyboru jednej z nich.

          Do realizacji została wybrana oferta złożona przez Ośrodek Wypoczynkowy „Sabat” w Dzierżoniowie. Oferta spełnia warunki i wymogi formalne postawione przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

   Beata Galanty – Kozłowska – dyrektor Domu Dziecka

Marzena Sieradzka – Kaczmarek – wychowawca

     Jolanta Macudzińska – wychowawca

Wyniki zapytania ofertowego

Komisja dnia 23.10.2019 r. o godz. 15 dokonała otwarcia ofert dotyczących: Przygotowania i dostarczania we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka ,,Nad Potokiem ” w Lubominie.

Wpłynęły dwie oferty:

    Oferta nr 1): Party Serwis ,,Centrum” Zasada Jacek

    Oferta nr 2): M&A s.c. Adam Hryń, Barbara Hryń, Monika Rucińska

         Wybrano ofertę M&A s.c. Adam Hryń, Barbara Hryń, Monika Rucińska z kwotą 13,00 zł brutto  za jeden obiad. Oferta ta lepiej spełnia warunki i wymogi postawione przez zamawiającego i dlatego została wybrana do realizacji.

                           

                                      Dyrektor Domu Dziecka ,,Nad Potokiem”

                            w Lubominie

Zapytanie ofertowe – wypoczynek lato 2019

prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania:

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie

I. Zamawiający: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu, ul. Grodzka 26/31, 58-316 Wałbrzych

II. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami).

III.   Przedmiotem zamówienia jest wypoczynek letni dla max. 14 dzieci (minimum 10 ) – wychowanków Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie

 • Charakterystyka grupy: 14 dzieci w wieku od 11. do 19. roku lat. Przewidywana liczba dzieci może ulec zmianie;
 • Czas trwania wypoczynku:14 pełnych dni (może ulec zmianie)
 • Miejsce wypoczynku: z dostępem dokąpieliska, preferowana lokalizacja: nad jeziorem, zapewnienie infrastruktury wypoczynkowej. Odległość – bez określenia.
 • Termin wypoczynku: w okresie od 1lipca lub 15 sierpnia 2019

IV. Wymagania

Obowiązki .wykonawcy zadania obejmują:

 • zakwaterowanie uczestników wypoczynku w pokojach lub domkach zgodnie z przyjętymi standardami (posiadanie zezwolenia na prowadzenie wypoczynku we wskazanym obiekcie);
 • wyżywienie – 4 posiłki dziennie wg norm zgodnych ze standardami wyżywienia;
 • dostęp do świetlicy ze sprzętem RTV, do boiska i sprzętu sportowego;
 • obsługa pedagogiczna zapewniona przez wykonawcę
 • Transport „tam i z powrotem”

V.       Koszt zadania

            W ofercie należy podać koszt jednego uczestnika (osobodzień) w kwocie netto
i brutto. Należy włączyć koszt przejazdu na jednego uczestnika

VI.  Forma płatności

            Zgodnie z zawartą umową.

VII. Inne wymagania

            Wykonawca powinien posiadać zgodę odpowiednich władz wymaganą od organizatora prowadzącego wypoczynek dzieci i młodzieży

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę z nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz opisem nazwy zadania ( „Organizacja wypoczynku letniego…) należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Dom Dziecka „Nad Potokiem”, 58-312 Lubomin,ul. Główna 24,

tel. 74 844 68 59.Termin złożenia oferty: do 30maja 2019 roku do godz. 15. 

 • Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Beata Galanty-Kozłowska,

      tel. 792434874..

 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 • Kryteria oceny ofert :   100% , w tym 70% – cena oferty, 30% -atrakcyjność oferty
 • Podana przez wykonawcę cena jest obowiązująca przez okres związania umową i nie podlega waloryzacji.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 • Nie dopuszcza się składania ofert drogą internetową. TYLKO FORMA PAPIEROWA

IX. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy/ wpis o działalności     gospodarczej i ew. referencje

Wyniki zapytania ofertowego

Komisja w skladzie:

Jolanta Surmaczyńska 
Małgorzata Dobrosielska 

dnia 07.09.2018 r. o godz. 16.15 dokonała otwarcia ofert dotyczących: Przygotowania i dostarczania we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka ,,Nad Potokiem ” w Lubominie.

Wpłynęły dwie oferty:

 • Oferta nr 1 Party Serwis ,,Centrum” Zasada Jacek 
 • Oferta nr 2 ,,Rudex” Agnieszka Furman 

Wybrano ofertę, Party Serwis ,,Centrum ” Zasada Jacek z kwotą 12,50 netto za jeden obiad. Oferta spełnia warunki i wymogi postawione przez zamawiającego i została wybrana do realizacji. 

Beata Galanty- Kozłowska 

Dyrektor Domu Dziecka ,,Nad Potokiem” w Lubominie

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Prosimy  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania  „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie”

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia pod nazwą:

 „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych

na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem”w Lubominie”

 Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający:

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu

ul.Grodzka 26/31, NIP 886-206-06-71, REGON 890554841

 dom-dziecka@gazeta.pl   www.kopd.walbrzych.pl  tel. 792 434 874

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy:

 1. obiadów w ramach usługi cateringowej (przygotowanie i dostarczenie do Domu Dziecka w Lubominie, ul. Główna 24, 58-311 Lubomin, gm. Stare Bogaczowice)

2.W terminie 10.09.2018 r. do 10.09. 2019 r. 

3.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać  wykonawcy, którzy spełnią warunki jn.:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia;/9
 • znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, posiadają zgodę na catering oraz mają wdrożony HCCP.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

 

przekazywania oświadczeń, dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Jolanta Surmaczyńska – dyrektor Domu Dziecka, tel.792 434 874.

 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 2. Termin związania ofertą: 30 dni.
 3. Opis sposobu przygotowania ofert: załączona oferta cenowa
 4. Miejsce i termin składania oraz  otwarcia ofert: od 7 września 2018 r.  do godz 16.00 w Domu Dziecka w Lubominie, ul. Główna 24, 58-311 Lubomin, gm. Stare Bogaczowice
 5. Opis sposobu obliczania ceny: cena x 14 wychowanków przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena i jakość posiłków.
 7. Po wyborze oferty w celu jego potwierdzenia zostanie zawarta umowa pisemna  z wybranym wykonawcą, a pełna oferta cenowa podana do wiadomości na stronie internetowej.
 8. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy.
 9. Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi – cały okres od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
 10. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.
 11. Istotne dla stron postanowienia wprowadzone do treści zawieranej umowy: wzór umowy i wzór zlecenia-zamówienia.
 12. Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.kopd.walbrzych.pl oraz z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny(Dz. U.  nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

OFERTA-cenowa

UMOWA