w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą  zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej,  chroniącej dziecko przed krzywdą  i naruszaniem jego podstawowych praw i
interesów.
Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka.  Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD  adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy  emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.

Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje  następujące działania:

 1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną  oraz  edukacyjno- szkoleniową;
 2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich  naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
 3. podejmuje inicjatywy i  działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
 4. broni praw  indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka  przepisów prawa;
 5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie,  prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo–wychowawcze,  interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i  inne;
 6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku  dla dzieci i  młodzieży;
 7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci  niepełnosprawnych;
 8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom  poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
 9. podejmuje wszelkie inne  działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z
  zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Statut  KOPD