Misja KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą  zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej,  chroniącej dziecko przed krzywdą  i naruszaniem jego podstawowych praw i
interesów.
Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka.  Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD  adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy  emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.

Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje  następujące działania:

 1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną  oraz  edukacyjno- szkoleniową;
 2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich  naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
 3. podejmuje inicjatywy i  działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
 4. broni praw  indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka  przepisów prawa;
 5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie,  prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo–wychowawcze,  interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i  inne;
 6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku  dla dzieci i  młodzieży;
 7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci  niepełnosprawnych;
 8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom  poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
 9. podejmuje wszelkie inne  działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z
  zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Statut  KOPD