Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – wybudowanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opłatami przyłączeniowymi, w tym projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami

ARCHIWUM

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

NIEPUBLICZNY DOM DZIECKA W WAŁBRZYCHU

ul. Wrocławska 115, 58-306 Wałbrzych

NIP: 886-206-06-71, REGON: 890554841

Prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie:
– wykonanie robót budowlanych – wybudowanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opłatami przyłączeniowymi, w tym projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r,
  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 2. Termin realizacji: do dnia 30.09.2013r.
 3. Termin i miejsce składania ofert: 15.08.2013 do godziny 10:00 Sekretariat przy ulicy Wrocławskiej 115, 58-306 Wałbrzych
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z ewentualnymi wykonawcami jest: Pani Jolanta Surmaczyńska,
  tel: (74) 666-43-80 w godzinach 8-15.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych
 6. Kryteria oceny ofert: cena oferty – 100%
 7. Termin związania ofertą: 30 dni

Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą