Przetarg nieograniczony na wykonanie DOSTAW ŻYWNOŚCI

Dostawa artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 192893 – 2013; data zamieszczenia: 22.09.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka , ul. Wrocławska 115, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 666 43 81, faks 74 666 43 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopd.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych różnych do Niepublicznego Domu Dziecka prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu, w tym: Grupa nr I : Dostawy mięsa i produktów mięsnych Grupa nr II : Dostawy produktów mrożonych i rybnych Grupa nr III : Dostawy produktów mleczarskich i nabiału Grupa nr IV : Dostawy owoców i warzyw Grupa nr V : Dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich Grupa nr VI: Dostawy artykułów różnych: sypkich, drobnych, przypraw itp. Grupa nr VII: Dostawy przetworów z warzyw i owoców Grupa nr VIII: Dostawy jaj kurzych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wg wzoru formularza nr 4 załączonego do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenia złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału w postępowaniu jest: – wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. dostawom artykułów spożywczych tożsamych z przedmiotem oferty.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, wg wzoru formularza nr 4 załaczonego do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, wg wzoru formularza nr 4 załaczonego do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje sie w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, wg wzoru formularza nr 4 załaczonego do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumentyOświadczenie w sprawie: a) wdrożenia i stosowania systemu HACCP b) że oferowane produkty spełniają obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach c) że oferowane produkty spełniają odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach zbiorowych oraz cechują się wysokimi walorami smakowymi.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia spowodowane siłą wyższą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopd.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Wrocławska 115, 58-306 Wałbrzych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 12:45, miejsce: ul. Wrocławska 115, 58-306 Wałbrzych – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawy mięsa i produktów mięsnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawy produktów mrożonych i rybnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawy produktów mleczarskich i nabiału.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawy owoców i warzyw.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawy artykułów różnych: sypkich, drobnych, przypraw itp..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawy przetworów z warzyw i owoców.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawy jaj kurzych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

załącznik nr 1 – oferta

SIWZ – ŻYWNOŚĆ

załącznik nr 3 – umowa

załącznik nr 4- ośw.art.22

załącznik nr 6- wykaz dostaw

załącznik nr 5.- ośw.dot.art.żywn.

 

FORMULARZ-I-MIĘSO-WĘDLINY

FORMULARZ-II-MROŻONKI

FORMULARZ-III-NABIAŁ

FORMULARZ-IV-WARZYWA – OWOCE

FORMULARZ-V-PIECZYWO-CIASTA

FORMULARZ-VI-ART.RÓŻNE

FORMULARZ-VII-PRZETWORY-Z-WARZYW-I-OWOCÓW

FORMULARZ-VIII-jajka-1

———————————————————————————————-

ARCHIWUM

 

Wałbrzych: Dostawa artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 214253 – 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka , ul. Wrocławska 115, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 666 43 81, faks 74 666 43 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopd.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych różnych do Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 118, w tym: Grupa nr I : Dostawy mięsa i produktów mięsnych Grupa nr II : Dostawy produktów mrożonych i rybnych Grupa nr III : Dostawy produktów mleczarskich i nabiału Grupa nr IV : Dostawy owoców i warzyw Grupa nr V : Dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich Grupa nr VI: Dostawy artykułów różnych: sypkich, drobnych, przypraw itp. Grupa nr VII: Dostawy przetworów z warzyw i owoców Grupa nr VIII: Dostawy jaj kurzych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału w postępowaniu jest: wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. dostawom artykułów spożywczych tożsamych z przedmiotem oferty. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym odpowiednim dla potrzeb przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału w postępowaniu jest: posiadanie środka transportu (chłodni – w przypadku artykułów wymagających chłodzenia) przystosowanego do przewozu artykułów spożywczych będących przedmiotem zamówienia, spełniającego obowiązujące wymogi sanitarne. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do wykonania przedmiotu. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumentyoświadczenie w sprawie: – wdrożenia i stosowania systemu HACCP – że oferowane produkty spełniają obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach – że oferowane produkty spełniają odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach zbiorowych oraz cechują się wysokimi walorami smakowymi

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia spowodowane siłą wyższą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopd.walbrzych.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka , ul. Wrocławska 115, 58-306 Wałbrzych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 13:00, miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka , ul. Wrocławska 115, 58-306 Wałbrzych – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawy mięsa i produktów mięsnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawy produktów mrożonych i rybnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.60.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawy produktów mleczarskich i nabiału.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okresla Specyfikacja istotnyych warunków zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawy owoców i warzyw.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: okresla Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: okresla Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.61.25.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawy artykułów różnych: sypkich, drobnych, przypraw itp..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: okresla Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.60.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawy przetworów z warzyw i owoców.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawy jaj kurzych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

SIWZ Żywność

Załączniki: