Zapytanie ofertowe – wypoczynek lato 2019

prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania:

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie

I. Zamawiający: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu, ul. Grodzka 26/31, 58-316 Wałbrzych

II. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami).

III.   Przedmiotem zamówienia jest wypoczynek letni dla max. 14 dzieci (minimum 10 ) – wychowanków Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie

 • Charakterystyka grupy: 14 dzieci w wieku od 11. do 19. roku lat. Przewidywana liczba dzieci może ulec zmianie;
 • Czas trwania wypoczynku:14 pełnych dni (może ulec zmianie)
 • Miejsce wypoczynku: z dostępem dokąpieliska, preferowana lokalizacja: nad jeziorem, zapewnienie infrastruktury wypoczynkowej. Odległość – bez określenia.
 • Termin wypoczynku: w okresie od 1lipca lub 15 sierpnia 2019

IV. Wymagania

Obowiązki .wykonawcy zadania obejmują:

 • zakwaterowanie uczestników wypoczynku w pokojach lub domkach zgodnie z przyjętymi standardami (posiadanie zezwolenia na prowadzenie wypoczynku we wskazanym obiekcie);
 • wyżywienie – 4 posiłki dziennie wg norm zgodnych ze standardami wyżywienia;
 • dostęp do świetlicy ze sprzętem RTV, do boiska i sprzętu sportowego;
 • obsługa pedagogiczna zapewniona przez wykonawcę
 • Transport „tam i z powrotem”

V.       Koszt zadania

            W ofercie należy podać koszt jednego uczestnika (osobodzień) w kwocie netto
i brutto. Należy włączyć koszt przejazdu na jednego uczestnika

VI.  Forma płatności

            Zgodnie z zawartą umową.

VII. Inne wymagania

            Wykonawca powinien posiadać zgodę odpowiednich władz wymaganą od organizatora prowadzącego wypoczynek dzieci i młodzieży

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę z nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz opisem nazwy zadania ( „Organizacja wypoczynku letniego…) należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Dom Dziecka „Nad Potokiem”, 58-312 Lubomin,ul. Główna 24,

tel. 74 844 68 59.Termin złożenia oferty: do 30maja 2019 roku do godz. 15. 

 • Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Beata Galanty-Kozłowska,

      tel. 792434874..

 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 • Kryteria oceny ofert :   100% , w tym 70% – cena oferty, 30% -atrakcyjność oferty
 • Podana przez wykonawcę cena jest obowiązująca przez okres związania umową i nie podlega waloryzacji.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 • Nie dopuszcza się składania ofert drogą internetową. TYLKO FORMA PAPIEROWA

IX. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy/ wpis o działalności     gospodarczej i ew. referencje