Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych na przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie

Dyrektor Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie informuje, że w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego posiłków dla naszej placówki (publikacja z 2 stycznia 2018 r. na stronie www.kopd.walbrzych.pl) wpłynęła jedna oferta (zgodna) tj. Party Serwis „Centrum” Jacek Zasada, ul. Kosteckiego 16, 58-305 Wałbrzych.
Oferta spełnia warunki i wymogi postawione przez Zamawiającego i została wybrana do realizacji.

 

Jolanta Surmaczyńska
Dyrektor Domu Dziecka
„Nad Potokiem” w Lubominie

 

Wałbrzych, 19.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe – posiłki

Prosimy  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania  „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie”

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia pod nazwą:

 

„Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych

na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem”w Lubominie”

 

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający:

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu

ul.Grodzka 26/31, NIP 886-206-06-71, REGON 890554841

 dom-dziecka@gazeta.pl   www.kopd.walbrzych.pl  tel. 792 434 874

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy:

 1. obiadów w ramach usługi cateringowej (przygotowanie i dostarczenie do Domu Dziecka w Lubominie, ul. Główna 24, 58-311 Lubomin, gm. Stare Bogaczowice)

2.W terminie 19.01.2018 r. do 31.08. 2018 r. 

3.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać  wykonawcy, którzy spełnią warunki jn.:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia;/9
 • znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, posiadają zgodę na catering oraz mają wdrożony HCCP.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

 

przekazywania oświadczeń, dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Jolanta Surmaczyńska – dyrektor Domu Dziecka, tel.792 434 874.

 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 2. Termin związania ofertą: 30 dni.
 3. Opis sposobu przygotowania ofert: załączona oferta cenowa
 4. Miejsce i termin składania oraz  otwarcia ofert: 17 stycznia 2018 r.  do godz 16.00 w Domu Dziecka w Lubominie, ul. Główna 24, 58-311 Lubomin, gm. Stare Bogaczowice
 5. Opis sposobu obliczania ceny: cena x 14 wychowanków przez 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena i jakość posiłków.
 7. Po wyborze oferty w celu jego potwierdzenia zostanie zawarta umowa pisemna  z wybranym wykonawcą, a pełna oferta cenowa podana do wiadomości na stronie internetowej.
 8. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy.
 9. Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi – cały okres od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
 10. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.
 11. Istotne dla stron postanowienia wprowadzone do treści zawieranej umowy: wzór umowy i wzór zlecenia-zamówienia.
 12. Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.kopd.walbrzych.pl oraz z przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny(Dz. U.  nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Załączniki:

OFERTA cenowa

UMOWA